thebesttriptravelthebesttriptravel
Forgot password?

เวียดนามกลาง ดานัง เว้ สะพานมังกร

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

ดานัง วัดเทียนมู่ ล่องเรือมังกร เว้ พระราชวังไดโนย บานาฮิลล์ พักโรงแรมบนบานาฮิลล์ สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮาน

รหัสทัวร์ :     BT-PVN33
ประเภททัวร์ :     ต่างประเทศ

ระยะเวลา :      4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่      ฿12,999

วัน รายละเอียดการเดินทาง อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพ-ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-ล่องเรือมังกร
Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว
2
เว้-พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์
Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4ดาว พักบนบานาฮิลล์
3
บานาฮิลล์-สะพานทอง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง
Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเท่า
4
ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ

เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจา 5,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทาการจองแล้ว
 2. การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกาหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 2. ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 5. ค่ารถนาเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่า
 2. อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 3. ค่าปรับ สาหรับน้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัม)
 4. ค่าทาหนังสือเดินทาง
 5. ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 6. ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันละ 200 ต่อท่าน/800 บาทต่อทิป
 7. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%